เฮาคอมม์ คลาวด์

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานบริการโฮสติ้ง

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานนี้เป็นข้อกำหนดระหว่าง เฮาคอม คลาวด์  ภายใต้การดำเนินการของ ME Construction and Network Co., Ltd.  ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” กับลูกค้าที่สมัครใช้บริการกับทาง เฮาคอม คลาวด์ ภายใต้การดำเนินการของ ME Construction and Network Co., Ltd. ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยถือว่าผู้ใช้บริการได้สมัครใช้ บริการกับทางผู้ให้บริการโดยไม่ต้องมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร และมีสถานะคงอยู่จนกว่าบริการจะถูกยกเลิกโดยผู้ให้บริการหรือโดยผู้ใช้บริการเองก็ตาม

เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการ

1.ห้ามใช้บริการนี้ ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

2. การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล์ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

3. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรหัสผ่านใดๆ ก็ตามที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการเอง และ/หรือ ระบบของเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยรวม

4. ห้ามผู้ใช้บริการ ส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM หรือ ส่งอีเมล์ไปยังที่อยู่อีเมล์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับความยินยอมจากผู้รับ ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมล์ออกจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยตรง หรือจะเป็นการอ้างอิงถึงเครื่อง เซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในการส่งอีเมล์ก็ตาม ผู้ใช้บริการที่ทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ก็ตาม ต่อผู้ให้บริการและผู้ที่ได้รับอีเมล์นั้นๆ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

5. ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร โป๊เปลือย ผิดศีลธรรม โปรแกรมเถื่อน โดยเฉพาะไฟล์ mp3, wma ที่จัดทำขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ รวมถึงไฟล์ หรือโปรแกรมผิดกฎหมาย ที่ได้ทำการเปลี่ยนนามสกุล หรือถูกบีบอัดโดยโปรแกรมต่างๆ ด้วยเช่นกัน

6. ห้ามใช้บริการนี้เพื่อการโจมตีระบบของเซิร์ฟเวอร์, เจาะเข้าระบบ, ส่งอีเมล์ขยะ, หรือโจมตีระบบของบุคคลอื่น และวิธีอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยดูที่เจตนาเป็นหลัก แม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม ผู้ใช้บริการที่เผยแพร่ข้อมูลหรือ ใช้บริการไปในทางลักษณะดังกล่าว จะถือว่าเป็นการทำผิดกฎของผู้ให้บริการ จะถูกยกเลิกการให้บริการทันที

7. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้ทรัพยากรของระบบ เช่นพื้นที่เว็บไซต์, พื้นที่อีเมล์, อัตราการรับส่งข้อมูล, แบนวิดธ์ เป็นต้น ไม่ให้เกินขีดจำกัดของแผนบริการที่ได้สมัครไว้

8. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้บริการไปในทางที่ทำให้เกิดผลกระทบกับทรัพยากรของระบบ จนเป็นเหตุให้ระบบของเซิร์ฟเวอร์ค้าง ล่ม ใช้งานต่อไม่ได้ หรือเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ผู้ใช้ บริการต้องแก้ไขทันที และผู้ให้บริการสามารถหยุดให้บริการชั่วคราวได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ใช้บริการ ที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลการจดทะเบียนโดเมนและที่แจ้งให้กับทางผู้ให้บริการไว้สำหรับติดต่อ ให้ถูกต้องอยู่เสมอ ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ที่เกิดจากการ ที่ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ข้างต้น ที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลการจดทะเบียนโดเมนหรือบริการเว็บโฮสติ้งหรือบริการอีเมล์โฮสติ้ง ซึ่งจะต้องมีการใช้รหัสผ่าน(password)ในการ เปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นอย่างดี ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการสูญหายหรือการถูกขโมยรหัสผ่านดังกล่าว และผู้ใช้บริการจะต้องใช้รหัสผ่านในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง ทางผู้ให้บริการจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ให้ผู้ใช้บริการ

10. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลนอกเหนือจากที่ผู้ให้บริการมีบริการ Backup อยู่ตามแผนบริการที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ และผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อการที่ข้อมูลที่ Backup ไว้มีข้อมูลไม่ตรงกับที่ผู้ ใช้บริการต้องการหรือเป็นข้อมูลที่ปรากฎอยู่ ณ เวลาที่ทำการ Backup ซึ่งไม่ตรงกับเวลาที่ผู้ใช้บริการต้องการ

11. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องสำรองข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเอง

12. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลอีเมล์ที่เป็นอีเมล์ขยะ ซึ่งปรากฎอยู่ในแฟ้มข้อมูลที่ถือว่าเป็นขยะ อาทิ Junk, Spam เป็นต้น

13. หากผู้ใช้บริการกระทำการใด ๆ อันเป็นการผิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งาน ผู้ให้บริการมีสิทธิในการระงับบริการ และ/หรือ ลบ ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการที่ผู้ใช้บริการใช้งาน เพื่อให้ไม่เป็นการผิดเงื่อนไขข้อตกลงการ ใช้งาน

เงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระค่าบริการ

14. ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวน ก่อนถึงวันเริ่มต้นของงวดบริการที่ระบุในใบแจ้งหนี้(invoice) ทุกครั้ง

15. หากผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการภายในวันที่ที่กำหนด ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกการใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. การยกเลิกการให้บริการ อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าบริการให้ในทุกกรณี และผู้ใช้บริการไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากยกเลิกบริการดังกล่าวได้

17. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการจดจำงวดระยะเวลาในบริการที่ผู้ใช้บริการใช้อยู่ และมีหน้าที่ติดต่อทวงถามผู้ให้บริการ หากไม่ได้รับใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน เมื่อถึงเวลาที่บริการหมดอายุลง ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการที่ผู้ใช้บริการไม่ได้รับ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือการแจ้งเตือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้วยการส่งทางอีเมล์หรือทางไปรษณีย์

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง และการยอมรับข้อตกลง

18. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

19. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน ณ ปัจจุบันนี้ รวมถึงยอมรับในข้อตกลงการใช้งานที่ทางผู้ให้บริการได้เปลี่ยนแปลงในอนาคต

20. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะเข้ามาตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงนี้เป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้บริการได้ทำความเข้าใจและรับทราบข้อตกลงการใช้งานฉบับล่าสุด

21. ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่าน และเข้าใจข้อตกลงและระเบียบในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้สมัครใช้บริการจากผู้ให้บริการ

22. สำหรับข้อตกลงที่เกิดกับบริการที่ผู้ให้บริการเป็นตัวแทนจากต่างประเทศ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงและระเบียบในการใช้บริการจากต่างประเทศเป็นอย่างดีแล้ว ไม่ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะปรากฎเป็นภาษาใดก็ตาม จึงได้ สมัครใช้บริการจากผู้ให้บริการ