โดเมนเนม หรือ Domain name คือ?

โดเมนเมน คือ คำสามัญที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้ทดแทนการจดจำ IP Address ในการเข้าถึงเว็บไซต์บน อินเตอร์เน็ต เพื่อให้คนทั่วๆ ไป รู้จักและง่ายในการจดจำเว็บไซต์ เนื่องจากตัวเลข IP Address นั้นจดจำได้ยากว่า ทำให้องค์การกลางที่ควบคุมการจดทะเบียน Domain name คือ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ของสหรัฐอเมริกา

ประเภทของ โดเมนเนม จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ โดยจะแบ่งได้ดังนี้
1. โดเมน (2 ระดับ) คือ www.ชื่อโดเมน.ประเภทของโดเมน
2. โดเมน (3 ระดับ) คือ www.ชื่อโดเมน.ประเภทของโดเมน.ประเทศ

โครงสร้างของ Domain name เป็นดังนี้
ยกตัวอย่างเช่น www.blog.haocomm.com

โครงสร้างประกอบด้วย 3 ระดับดังนี้
1. โดเมนระดับบนสุด (Top-level Domain) ตามตัวอย่าง คือส่วน .com
2. โดเมนระดับรอง (Second-level Domain) ตามตัวอย่าง คือ haocomm
3. โดเมนย่อย (Sub domain) ตามตัวอย่าง คือ .blog

โดเมนลำดับบนสุดนั้น ได้มีการกำหนดชื่อเฉพาะซึ่งระบุรายละเอียดของกลุ่ม ดังนี้
.com แทนกลุ่มขององค์กรหรือบริษัทเอกชน
.net แทนองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่าย
.xx ใช้ตัวอักษร 2 ตัวแทนชื่อประเทศ เช่น .th หมายถึงประเทศไทย
.mil แทนกลุ่มของหน่วยงานทางทหารของสหรัฐเมริกา
.gov แทนกลุ่มของหน่วยงานของรัฐบาล
.org แทนองค์กรหรือสมาคมต่างๆ ที่ดำเนินการโดยไม่ได้หวังผลกำไร
.edu แทนสถาบันการศึกษา

ข้อกำหนดในการตั้งชื่อ Domain Name
1. ชื่อ Domain จะต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ( ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็กถือเป็นตัวเดียวกัน ) หรือตัวเลข ( 0 – 9 ) เท่านั้น

2. สามารถใช้ตัวอักษรได้สูงที่สุดไม่เกิน 67 ตัวอักษร

3. อักขระ พิเศษ สามารถใช้ได้เพียงเครื่องหมาย ยติภังค์ เครื่องหมายขีดสั้นๆ ที่ใช้เชื่อมคำผสมหรือขีดกลางนั่นเอง ( – ) นอกจากนี้แล้วไม่สามารใช้อักขระพิเศษอื่นๆ ได้

4. ห้ามเว้นวรรคระหว่างชื่อ

5. ระยะ เวลาในการจะทะเบียนเริ่มตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และสามารถจดได้นานที่สุด 10 ปี และ สำหรับ Local Domain จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมจากข้างต้นอีก ดังนี้

5.1 แต่ละองค์การสามารถถือครองชื่อโดเมน ได้เพียง 1 ชื่อโดเมน ยกเว้น .in.th

5.2 แต่ ละองค์กรสามารถถือครองชื่อโดเมน .in.th ได้ตามจำนวนชื่อโดเมนที่ต้องการ ( ทั้งนี้ชื่อโดเมนจำเป็นต้องสอดคล้องกับนโยบายของ THNIC )

5.3 สำหรับ .co.th แต่ละองค์กรสามารถถือครองชื่อโดเมนภายใต้ .co.th มากกว่า 1 ชื่อโดเมน ก็ต่อเมื่อองค์กรจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมาย บริการ
( ทั้งนี้ชื่อโดเมนจำเป็นต้องเป็นชื่อเต็ม หรือคำทับศัพท์ของเครื่องหมายการค้า/บริการ )

ตัวอย่างนามสกุลโดเมน ของแต่ละประเทศ มีดังนี้
โดยตัวย่อที่ตามมาหลังสุดจะเป็นตัวน่อของประเทศที่ตั้งองค์กรนั้น ๆ เช่น
.TH คือ ประเทศไทย
.CN คือ ประเทศจีน
.UK คือ ประเทศอังกฤษ
.SE คือ ประเทศสวีเดน
.NL คือ ประเทศเนเธอร์แลนด์
.FR คือ ประเทศฝรั่งเศษ
.SZ คือ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
.PT คือ ประเทศโปรตุเกส
.GR คือ ประเทศกรีซ
.EG คือ ประเทศอียิปต์
.BR คือ ประเทศบราซิล
.SG คือ ประเทศสิงคโปร์
.BN คือ ประเทศบรูไน
.KR คือ ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น
.JP คือ ประเทศญี่ปุ่น
.IN คือ ประเทศอินเดีย
.CA คือ ประเทศแคนนาดา
.US คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา
.RU คือ ประเทศรัสเซีย
.ES คือ ประเทศสเปน
.AU คือ ประเทศออสเตรเลีย
.IT คือ ประเทศอิตาลี

หากท่านสนใจจดชื่อโดเมนเนม กับ เฮาคอมม์ คลาวด์ สามารถคลิกที่ Link เพื่อจดทะเบียนโดเมน